program

Program Komitetu Wyborczego Wyborców SAMORZĄDNI RAZEM

Samorząd i administracja

rzeczywisty wzrost znaczenia organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych, wspieranie organizacji pożytku publicznego, wdrożenie kodeksu etyki samorządowca, wykorzystywanie inicjatyw i kreatywności ludzi związanych z gminą Skawina; powołanie rady obywatelskiej, stała współpraca z gminną radą seniorów, młodzieżową radą miejską, wdrożenie stosowania praworządności na szczeblu urząd – klient i urząd – instytucje współpracujące

miejsca i opieka

zapewnienie wystarczającej liczby miejsc w przedszkolach i żłobkach; powstanie mieszkań socjalnych; likwidacja baraków przy ul Piłsudskiego w Skawinie, stałe wspieranie osób niepełnosprawnych, powstanie ośrodka wsparcia dla dzieci i młodzieży; pomaganie osobom w trudnej sytuacji życiowej, tworzenie bezpiecznych dróg do szkół, dbanie o istniejące place zabaw dla dzieci i tworzenie nowych, wyposażenie szkół w sale gimnastyczne

reorganizacja i zmiany

gospodarne zarządzanie finansami publicznymi; reorganizacja formuły budżetu obywatelskiego, budżetów dla osiedli i sołectw, zwiększenie kompetencji rad sołeckich i osiedli, zwiększenie samodzielności dyrektorów szkół i przedszkoli, prowadzenie stałej kontroli zarządczej w sferze finansów gminy, wprowadzenie dotacji celowych dla samorządowych instytucji kultury na określone zadania, zmiana regulaminu przyznawania stypendiów dla sportowców i wprowadzenie systemu stypendialnego dla młodych artystów

ą i ę

nikt na Ziemi „nie pozjadał” wszystkich rozumów, trzeba słyszeć i słuchać tych, którzy są specjalistami w różnych dziedzinach, nikt nie ma wyłączności na mądrość, walka ze stereotypem uznawania się przez radnych i burmistrzów po wyborach jako osób nieomylnych i znających się na wszystkich dziedzinach życia – politykę zostawiamy polityką, a burmistrz i rada miejska powinni być mądrzy wiedzą pozyskiwaną od fachowców

dotacje i nakłady

zdobywanie środków zewnętrznych na to, co zaplanowaliśmy w strategii i czego rzeczywiście potrzebujemy, a nie finansowanie tego, co być może będzie nam potrzebne, albo tylko dlatego, że pieniądze są łatwiej dostępne, wydawanie środków na tzw. wkład własny, nie może powodować deficytu środków na bieżące potrzeby – musimy pamiętać o kosztach utrzymania każdego nowopowstałego obiektu – nie wolno nam zostawiać nieracjonalnego obciążenia przyszłym pokoleniom

infrastruktura i Rozwój

dokończenie obwodnicy, budowa dróg gminnych i dojazdowych do działek budowlanych, chodników i przejść dla pieszych – damy radę zrobić wszystko, jeśli tylko zaplanujemy działania w sposób gospodarny, konsekwentna budowa sieci kanalizacyjnej z uwzględnieniem domów także poza granicą “odpowiedniej gęstości zabudowy" ; stworzenie nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, które pozwoli na racjonalny i akceptowalny rozwój naszej Gminy; inicjowanie ducha przedsiębiorczości

aglomeracja i zanieczyszczenie

profesjonalne i zgodne z zapotrzebowaniem zaplanowanie i realizacja komunikacji wewnętrznej w naszej Gminie skorelowana z szybką koleją aglomeracyjną – wszyscy mieszkańcy powinni mieć możliwość korzystania z niej; akceptowanie inwestycji bezpiecznych dla środowiska – przygotowanie terenu pod park technologiczny, budowa parkingów w Skawinie; włączanie do sieci ciepłowniczej kolejnych domów i likwidacja pieców węglowych, właściwe gospodarowanie odpadami i realne, niepozorowane przeciwdziałanie zanieczyszczeniu powietrza – Skawina musi być miejscem przyjaznym do życia

endorfiny i marketing

Hormon szczęścia najłatwiej pobudzić aktywnością fizyczną: uprawianiem sportu, tańcem, śmiechem, relaksacją, słuchaniem muzyki – to wszystko można sobie zapewnić w tzw. czasie wolnym, budowa innowacyjnych ścieżek do biegania, rekreacyjnych tras rowerowych, naszą Gminę stać na Centrum Sportowe z ogólnodostępnymi boiskami, bieżnią lekkoatletyczną, rzutniami i skoczniami oraz kąpielisko na otwartej przestrzeni, chcemy mieć salę koncertową i kino, naszą “marką" nie może być ciągle była huta aluminium i jeden z najwyższych stopni zanieczyszczenia powietrza w Europie – potrzebna jest nam nowa, prawdziwa marka, abyśmy byli z niej znani i dumni